ร่วมสนุกได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. - 8 เม.ย. 2556
1. ระยะเวลาแจกรางวัลเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556
ถึง วันที่ 8 เมษายน 2556 ทุกวันของระยะเวลาการแจกรางวัล
(22 วัน รวม 22 รางวัล)
2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการสมาชิก PaySure.com
และทำการ activate ยืนยันอีเมล์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ
ตามกติกาการชิงรางวัลในขั้นตอนที่ 1-4 อย่างครบถ้วน
3. ทุกวัน เวลา 9.00 น. ของระยะเวลาการแจกรางวัล
ทาง PaySure.com จะทำการโพสโปรโมชั่นแจกเฟอร์บี้ที่
http://www.facebook.com/PaySureClub
พร้อมแจ้งเวลาการลงทะเบียนชิงรางวัล
4. ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ชื่ออีเมล์สมาชิก PaySure.com นำไปลงทะเบียน
ชิงรางวัลบน banner โปรโมชั่นแจกเฟอร์บี้ ที่
http://www.zenymall.com เท่านั้น
5. ผู้ได้รับรางวัลคือผู้ที่สามารถลงทะเบียนชิงรางวัลได้ใกล้เคียงเวลาที่สุด
ตามที่แจ้งไว้บนแฟนเพจ PaySure ในแต่ละวันของการแจกรางวัล เช่น
ผู้มีสิทธิ์ร่วมสนุกต้องเป็นสมาชิกของ PaySure.com เท่านั้น
สมัครสมาชิก https://www.paysure.com/user/register
ผู้ร่วมสนุกต้องเป็น fanpage และทำการลงทะเบียน
ร่วมสนุกกับ http://www.facebook.com/PaySureClub
เท่านั้น (ดำเนินการได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
ผู้ร่วมสนุกต้องแชร์โพสโปรโมชั่นแจกเฟอร์บี้ไปบนหน้า wall
ของท่าน (ดำเนินการได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น)

ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ชื่ออีเมล์สมาชิก PaySure.com
นำไปลงทะเบียนชิงรางวัลผ่าน banner โปรโมชั่นแจกเฟอร์บี้
ที่ www.zenymall.com เท่านั้น

เวลาที่แจ้ง 20.00 น. ผู้ที่ลงทะเบียนในเวลา 19.59.999 น.
คือผู้ที่ทำเวลาได้ใกล้เคียงที่สุด จะเป็นผู้ได้รับรางวัลไป (ทำเวลาได้ 20:00 ไม่ได้รับรางวัล)
6. ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลในทุกวันถัดไปของการชิงรางวัล ที่ http://www.facebook.com/PaySureClub
7. ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการตามขั้นตอนของ PaySure.com ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลของแต่ละรอบ มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับ SMS แจ้งจากทาง PaySure เพื่อดำเนินการรับ รายการของรางวัล
• ทาง zenymall จะดำเนินสร้างรายการ PaySure โดยทาง zenymall เป็น "ผู้ขาย" และผู้ได้รับรางวัลเป็น "ผู้ซื้อ"
• ผู้ได้รับรางวัลต้องทำการ login เข้าระบบ PaySure.com เพื่อรับรายการที่ทาง zenymall ส่งให้
และต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนจนทำรายการสำเร็จ
• ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระเงินค่าของรางวัลตุ๊กตาเฟอร์บี้เป็นจำนวนเงิน 1 บาท และค่าธรรมเนียม PaySure เป็นจำนวนเงิน 50 บาท
ผ่านระบบการซื้อขายของ PaySure.com
• ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชนมายัง support@paysure.com เพื่อยืนยันการรับของรางวัล

8. ผู้ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ซึ่งจะตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชน
9. สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของตุ๊กตาเฟอร์บี้
10. สงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและ/หรือผู้ได้รับรางวัลรายหนึ่งรายใด
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
11. ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 7 วัน